Jesteś tutaj:

BIP

Wciśnij kombinacje klawiszy: ctrl+f i wpisz szukaną frazę w okienko.

Poniższa tabela przekieruje Cię w wybrane miejsce w dokumencie.

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 13
 • inspektorem ochrony danych w VII LO jest Pan: Tomasz Ptak; CUW Katowice; iod.tptak@cuw.katowice.pl

Na skróty:

Strona główna BIP Informacje o szkole Przedmiot działania, kompetencje Struktura
organizacyjna
Majątek szkoły Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Przyjmowanie i załatwianie spraw Duplikaty legitymacji i świadectw Rekrutacja Aktualne przetargi Ewaluacja
Kontrole Informacje niedostępne w BIP Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Pliki do pobrania Instrukcja obsługi
strony
Historia zmian
Rejestry, ewidencja,
archiwa
Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej

Informacje o szkole

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach jest młodzieżową, ponadgimnazjalną szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Katowice.

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Adam Goździcki

przyjmuje strony: wtorek 13:00-15:15; czwartek 9:00-11:00 oraz w czasie konsultacji i zebrań

Adres

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic
ul. Panewnicka 13; 40-719 Katowice; woj. śląskie; powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon/fax: (32) 252-62-04
E-mail: sekret7lo@poczta.fm
Strona internetowa: http://7lo.edu.pl

NIP:6341686591
REGON: 000722472

Sekretariat czynny: pon.-pt. 7:15-15:15

Dane redakcji strony BIP VII LO

Redakcja w składzie:  Małgorzata Kuras-Bosowska, Iwona Król, Jacek Matyka; kontakt: ul. Panewnicka 13; 40-719 Katowice; (32) 252-62-04; sekret7lo@poczta.fm

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014 (uaktualnienie 01.09.2018): J.Matyka

Powrót do początku

Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania Szkoły jest:

 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic. Koszt utrzymania Szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa. Mienie Szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomość oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter Szkoły: publiczna
Typ Szkoły: ponadgimnazjalna
Organ prowadzący: Urząd Miasta Katowice
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

 Dyrektor: mgr Adam Goździcki
Księgowość: CUW Katowice
Pedagog Szkolny: mgr Małgorzata Kuras-Bosowska
Sekretariat Szkoły: Iwona Król

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka (uaktualnienie 01.09.2018)

Powrót do początku

Struktura organizacyjna

Organami VII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach są:

 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Majątek szkoły

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice. Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Dyrektor Szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony następującej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, przy ul: Panewnickiej 13 o powierzchni 2676 m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 23 rej.10 zapisana w księdze wieczystej KW 20200, zaznaczona na mapie 69. Na nieruchomości znajduje się budynek trzykondygnacyjny, murowany, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 2408,70 m2 i kubaturze 18036 m3, urządzone boiska szkolne oraz infrastruktura towarzysząca.
Wartość majątku trwałego VII LO w Katowicach na dzień 31.12.2018r. wynosi: 784488,06 zł brutto. Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu VII LO w Katowicach na dzień 31.12.2018r. wynosi 400187,94 zł brutto. Zbiory biblioteczne 63558,34 zł.

Baza Szkoły

W budynku położonym w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 13 znajdują się następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia języków obcych: 3
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia komputerowa: 1
 • Pracownia biologiczna: 1
 • Pracownia chemiczna: 1
 • Pracownia języka polskiego: 3
 • Pracownia matematyczna: 2
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Biblioteka z czytelnią: 1
 • Multimedialne Centrum Informacji: 1
 • Sala gimnastyczna: 1
 • Siłownia: 2
 • Gabinet pomocy przedmedycznej: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet szkolny: 1

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka (uaktualnienie 01.09.2018)

Powrót do początku

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

W związku z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446 t.j.), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, umożliwia się ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej VII LO w Katowicach
 • udostępniona w serwisie internetowym VII LO w Katowicach
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunek korzystania z informacji mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych lub przedmiotu praw pokrewnych.
Dyrektor szkoły zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. Warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych lub przedmiotu praw pokrewnych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące przedszkolu.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic

 2. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

 3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;

 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

 3. wskazanie , która będzie ponownie , a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie , oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

 4. wskazanie celu (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której będą ponownie , w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 5. wskazanie formy przygotowania , a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

 6. wskazanie sposobu przekazania , o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

 7. Wniosek, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić dyrektora szkoły o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym przedszkola. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku dyrektor:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia dyrektora szkoły o przyjęciu oferty.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Opłaty

Dyrektor szkoły może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, dyrektor szkoły może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenia

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

 • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
 • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane; w rozumieniu przepisów ustaw:
 • z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
 • prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Powrót do początku

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015.r. poz. 2058, z 2016 r. poz.34, 352).

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

 • ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • informacje będące w posiadaniu VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic, a nie znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek
 • wglądu do dokumentów urzędowych w obecności pracownika szkoły,
 • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej:
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniana w tym terminie, podmiot powiadamia o powodach oraz o terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Powrót do początku

Rejestry, ewidencja, archiwa

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych, są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.
VII LO jako placówka oświatowa wykonuje zadania i prowadzi sprawy na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe oraz innych przepisów szczegółowych w tym zakresie. Skargi i wnioski wnosi się do dyrektora VII LO. Są one załatwiane zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Dane (oceny uczniów, uwagi o zachowaniu, itd. udostępniane są wyłącznie zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę oraz podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielami, dyrektorem oraz podczas zebrań z wychowawcami.
Duplikaty świadectw, zaświadczenia o zatrudnieniu itp. wydawane są na wniosek zainteresowanych osób. W przypadku utraty oryginału świadectwa, potrzeby wypisania zaświadczenia (np. o zatrudnieniu) uczeń, absolwent lub były pracownik występuje do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub wydanie zaświadczenia.
Szkoła sporządza duplikat świadectwa, wydaje zaświadczenie na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania lub dokumentów zawartych w aktach osobowych.

W VII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • księga absolwentów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • księga kontroli,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • księga zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr wydanych biletów komunikacji miejskiej,
 • rejestr opinii i orzeczeń (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne),
 • szkolne archiwum

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 ÷ 15.15.
Dyrektor Szkoły przyjmuje petentów we wtorek 13:00-15:15; czwartek 9:00-11:00 oraz w czasie konsultacji i zebrań.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skrytka ePUAP: /VIILO_Katowice/skrytka

 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka. Aktualizacja: 01.06.2015

Powrót do początku

Duplikaty legitymacji

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek (dostępny w sekretariacie), kierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć: aktualną fotografię legitymacyjną oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.
Dane do wpłaty/przelewu: VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach; ul. Panewnicka 13; 40-709 Katowice; Nr konta: 57 1020 2313 0000 3602 0515 7419; Tytuł przelewu: „Za duplikat legitymacji szkolnej (Imię i nazwisko ucznia)”

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Duplikaty świadectw

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła. Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta. Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Dane do wpłaty/przelewu: VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach; ul. Panewnicka 13; 40-709 Katowice; Nr konta: 57 1020 2313 0000 3602 0515 7419; Tytuł przelewu: „Za duplikat świadectwa (Imię i nazwisko ucznia)”

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.
Kontakt: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; ul. Mickiewicza 4; 43-600 Jaworzno; tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.
Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

 • art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60),
 • Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim – na BIEŻĄCY rok szkolny
  Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej: http://slaskie.edu.com.pl

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są na internetowej stronie szkolnej w zakładce Rekrutacja

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, M.Kuras-Bosowska; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Aktualne przetargi

Brak przetargów.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Ewaluacja

13.02.2012 – 21.02. 2012 – Kuratorium Oświaty w Katowicach – „Ewaluacja całościowa.” Wyniki ewaluacji wg protokołu do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej SEO (Systemu Ewaluacji Oświaty)

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, M.Kuras-Bosowska; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Kontrole

Wyniki kontroli wg protokołów dostępnych w sekretariacie szkoły.
26.03.2012 – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kontrola planowa: „Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego”
lipiec 2012 – ZUS oddział w Chorzowie – kontrola okresowa.
12.07.2012 – UM Katowice – kontrola dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi
07.10.2013 – 17.12.2013 – Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice – Realizacja dochodów i wydatków za rok 2012. Sprawy organizacyjno-kontrolne
03.06.2014 – ŚPI – Ocena stanu sanitarnego szkoły.

14.11.2017 - ZUS - Prawidłowość obliczania składek, ustalanie uprawnień świadczeń i wypłacanie świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych (zalecenia: Korekta składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)

22.08.2018 - UM Katowice - Koszty ogrzewania jednostek organizacyjnych w mieście Katowice

02.02.2019 - Protokół kontroli ŚPWIS - Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena realizacji zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. wgląd do protokołu

25.02.2019 - Protokół przeglądu budynku - wgląd

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka (uaktualnienie 01.09.2019)

Powrót do początku

Uzyskiwanie informacji publicznych niedostępnych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

informacja o RODO

oświadczenie o potrącaniu pożyczki

umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

wniosek o dofinansowanie do wycieczek

wniosek o pomoc finansową

wniosek o pomoc jednorazową

wniosek o wczasy pod gruszą

wniosek o dofinansowanie zielonej szkoły

wniosek o świadczenie ZFŚS-paczki dla dzieci

wniosek o świadczenie ZFŚS-kolonie itp

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M.Kuras-Bosowska; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Pliki do pobrania

Pobierz Statut VII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

Program Profilaktyczno - Wychowawczy VII LO

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka (uaktualnienie 01.09.2019)

Powrót do początku

Instrukcja obsługi strony

 1. Układ strony

  Stronę otwiera Spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.

 2. Przeglądanie strony

  W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkole, Struktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.

 3. Powrót do Spisu treści

  Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.

 4. Przeglądanie załączonych dokumentów

  Niektóre podstrony (np. Aktualne przetargi) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .pdf, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program Acrobat Reader. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

 5. Wyszukiwanie informacji

  Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.

 6. Rejestr zmian

  Wszelkie zmiany na stronie BIP VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: J.Matyka; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Historia zmian

Stronie BIP VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach nadano nowy kształt wg zaleceń Wydział Edukacji UM Katowice i udostępniono w zalecanej formie dnia 14.10.2014. Ostatnia zmiana 03.09.2018

Powrót do początku