Jesteś tutaj: BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 13
 • inspektorem ochrony danych w VII LO jest Pan: Tomasz Ptak; CUW Katowice; iod.tptak@cuw.katowice.pl

Na skróty:

Strona główna BIP Informacje o szkole Przedmiot działania, kompetencje Struktura
organizacyjna
Majątek szkoły Rejestry, ewidencja,
archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw Duplikaty legitymacji i świadectw Rekrutacja Zarządzenia Dyrektora Aktualne przetargi Ewaluacja
Kontrole Informacje niedostępne w BIP Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Pliki do pobrania Instrukcja obsługi
strony
Historia zmian

Informacje o szkole

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach jest młodzieżową, ponadgimnazjalną szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Katowice.

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Adam Goździcki

przyjmuje strony: wtorek 13:00-15:15; czwartek 9:00-11:00 oraz w czasie konsultacji i zebrań

Adres

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic
ul. Panewnicka 13; 40-719 Katowice; woj. śląskie; powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon/fax: (32) 252-62-04
E-mail: sekret7lo@poczta.fm
Strona internetowa: http://7lo.edu.pl

NIP:6341686591
REGON: 000722472

Sekretariat czynny: pon.-pt. 7:15-15:15

Dane redakcji strony BIP VII LO

Redakcja w składzie:  Małgorzata Kuras-Bosowska, Iwona Król, Jacek Matyka; kontakt: ul. Panewnicka 13; 40-719 Katowice; (32) 252-62-04; sekret7lo@poczta.fm

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania Szkoły jest:

 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic. Koszt utrzymania Szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa. Mienie Szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomość oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter Szkoły: publiczna
Typ Szkoły: ponadgimnazjalna
Organ prowadzący: Urząd Miasta Katowice
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

 Dyrektor: mgr Adam Goździcki
Księgowość: CUW Katowice
Pedagog Szkolny: mgr Małgorzata Kuras-Bosowska
Sekretariat Szkoły: Iwona Król

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka (zmiany: 02.09.2018)

Powrót do początku

Struktura organizacyjna

Organami VII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach są:

 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Majątek szkoły

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice. Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Dyrektor Szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony następującej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, przy ul: Panewnickiej 13 o powierzchni 2676 m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 23 rej.10 zapisana w księdze wieczystej KW 20200, zaznaczona na mapie 69. Na nieruchomości znajduje się budynek trzykondygnacyjny, murowany, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 2408,70 m2 i kubaturze 18036 m3, urządzone boiska szkolne oraz infrastruktura towarzysząca.
Wartość majątku trwałego VII LO w Katowicach na dzień 31.12.2013r. wynosi 785 888,06 zł brutto. Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu VII LO w Katowicach na dzień 31.12.2013r. wynosi 404 900,55 zł brutto.

Baza Szkoły

W budynku położonym w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 13 znajdują się następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia języków obcych: 3
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia komputerowa: 1
 • Pracownia biologiczna: 1
 • Pracownia chemiczna: 1
 • Pracownia języka polskiego: 3
 • Pracownia matematyczna: 2
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Biblioteka z czytelnią: 1
 • Multimedialne Centrum Informacji: 1
 • Sala gimnastyczna: 1
 • Siłownia: 2
 • Gabinet pomocy przedmedycznej: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet szkolny: 1

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Rejestry, ewidencja, archiwa

W VII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • księga absolwentów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • księga kontroli,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • księga zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr wydanych biletów komunikacji miejskiej,
 • rejestr opinii i orzeczeń (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne),
 • szkolne archiwum

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 ÷ 15.15.
Dyrektor Szkoły przyjmuje petentów we wtorek 13:00-15:15; czwartek 9:00-11:00 oraz w czasie konsultacji i zebrań.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skrytka ePUAP: /VIILO_Katowice/skrytka

 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka. Aktualizacja: 01.06.2015

Powrót do początku

Duplikaty legitymacji

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek (dostępny w sekretariacie), kierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć: aktualną fotografię legitymacyjną oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.
Dane do wpłaty/przelewu: VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach; ul. Panewnicka 13; 40-709 Katowice; Nr konta: 57 1020 2313 0000 3602 0515 7419; Tytuł przelewu: „Za duplikat legitymacji szkolnej (Imię i nazwisko ucznia)”

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Duplikaty świadectw

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła. Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta. Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Dane do wpłaty/przelewu: VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach; ul. Panewnicka 13; 40-709 Katowice; Nr konta: 57 1020 2313 0000 3602 0515 7419; Tytuł przelewu: „Za duplikat świadectwa (Imię i nazwisko ucznia)”

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.
Kontakt: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; ul. Mickiewicza 4; 43-600 Jaworzno; tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.
Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

 • art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60),
 • Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim – na BIEŻĄCY rok szkolny
  Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej: http://slaskie.edu.com.pl

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są na internetowej stronie szkolnej w zakładce Rekrutacja

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, M.Kuras-Bosowska; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Zarządzenia Dyrektora

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Aktualne przetargi

Brak przetargów.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Ewaluacja

13.02.2012 – 21.02. 2012 – Kuratorium Oświaty w Katowicach – „Ewaluacja całościowa.” Wyniki ewaluacji wg protokołu do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej SEO (Systemu Ewaluacji Oświaty)

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, M.Kuras-Bosowska; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Kontrole

Wyniki kontroli wg protokołów dostępnych w sekretariacie szkoły.
26.03.2012 – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kontrola planowa: „Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego”
lipiec 2012 – ZUS oddział w Chorzowie – kontrola okresowa.
12.07.2012 – UM Katowice – kontrola dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi
07.10.2013 – 17.12.2013 – Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice – Realizacja dochodów i wydatków za rok 2012. Sprawy organizacyjno-kontrolne
03.06.2014 – ŚPI – Ocena stanu sanitarnego szkoły.

02.02.2019 - Protokół kontroli ŚPWIS - wgląd do protokołu

25.02.2019 - Protokół przeglądu budynku - wgląd

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Uzyskiwanie informacji publicznych niedostępnych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera, I.Król; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

informacja o RODO

oświadczenie o potrącaniu pożyczki

umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

wniosek o dofinansowanie do wycieczek

wniosek o pomoc finansową

wniosek o pomoc jednorazową

wniosek o wczasy pod gruszą

wniosek o dofinansowanie zielonej szkoły

wniosek o świadczenie ZFŚS-paczki dla dzieci

wniosek o świadczenie ZFŚS-kolonie itp

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M.Kuras-Bosowska; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Pliki do pobrania

Pobierz Statut VII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

Program Profilaktyczno - Wychowawczy VII LO

Pobierz Regulamin Skarg i wniosków

Pobierz Rejestry prowadzone przez szkołę

Pobierz Nabór kandydatów na wolne stanowiska

Wytworzenie informacji 26.09.2014: B.Sewera; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Instrukcja obsługi strony

 1. Układ strony

  Stronę otwiera Spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.

 2. Przeglądanie strony

  W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkole, Struktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.

 3. Powrót do Spisu treści

  Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.

 4. Przeglądanie załączonych dokumentów

  Niektóre podstrony (np. Aktualne przetargi) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .pdf, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program Acrobat Reader. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

 5. Wyszukiwanie informacji

  Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.

 6. Rejestr zmian

  Wszelkie zmiany na stronie BIP VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: J.Matyka; Udostępnienie informacji 14.10.2014: J.Matyka

Powrót do początku

Historia zmian

Stronie BIP VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach nadano nowy kształt wg zaleceń Wydział Edukacji UM Katowice i udostępniono w zalecanej formie dnia 14.10.2014. Ostatnia zmiana 03.09.2018

Powrót do początku